Klauzule informacyjne dla klientów

w przypadku gdy dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka MOTO-SWISS S.C z siedzibą na ul. Zielona 52, 97-200 Tomaszów Maz, NIP: 773-249-23-25, zwany dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia umowy i realizacji zawartej umowy— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • kontaktu telefonicznego, w sprawach związanych z realizacją umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • przesyłania powiadomień SMS i e-mail o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • przesyłania informacji handlowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych statystycznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 3. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe); podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest dobrowolne, ale konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/i danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;
 7. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google,) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres 3 lat lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);
  • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy przygotowywaniu oferty, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy;
  • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego
  • — do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 9. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 10. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.