Warunki korzystania z serwisu

 1. Właścicielem serwisu www.moto-swiss.com jest firma MOTO-SWISS S.C z siedzibą na ul. Zielona 52, 97-200 Tomaszów Maz, NIP: 773-249-23-25 – zwany dalej Dostawcą.
 2. Użytkownikiem serwisu www.moto-swiss.com – zwanym dalej Serwisem, może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w panelu użytkownika, zapoznała się i zaakceptowała Warunki korzystania z serwisu oraz zasady Polityki prywatności – zwana dalej Kupującym. Kupujący będący osobą prawną oświadcza, iż jego firma posiada aktywny numer EOIR, NIP UE, oraz PKD: PKD 45.11.Z, bądź (a najlepiej łącznie) 45.19.Z. Bez tego nie będziemy mogli sprowadzić dla Państwa wygranego pojazdu na działalność gospodarczą, lecz jedynie na osobę fizyczną.
 3. Kupujący wpłaca na rzecz serwisu kaucję zwrotną w wysokości 2500 zł, która stanowi całość lub część usługi transportowej, która zostanie wykonana na rzecz klienta po zakupie przedmiotu. Kaucja jest nieoprocentowana i nie zobowiązuje Kupującego do zakupu. Stanowi zabezpieczenie serwisu na wypadek niewywiązania się Kupującego z warunków korzystania z serwisu. Jednocześnie Dostawca zaznacza, że kaucja nie dotyczy zapłaty za przedmiot, lecz dotyczy usługi oferowanej przez serwis www.moto-swiss.com. Dalsza płatność za przedmiot odbywa się bez udziału serwisu przelewy24.pl.  Kaucja zostanie Kupującemu zwrócona po likwidacji konta użytkownika w Serwisie.
 4. Wszystkie prezentowane na stronie serwisu informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów regulujących obrót towarowy w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach członkowskich.
 5. Serwis jest portalem udostępniającym aukcje, a Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny samochodów. Kupujący podejmuje samodzielne decyzje. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie pomyłki w opisie ze strony ubezpieczyciela.
 6. Celem serwisu www.moto-swiss.com jest wsparcie zakupu pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów motoryzacyjnych oraz innych towarów – zwanych dalej Przedmiotami, przez Kupującego.
 7. Przedmioty oznaczone są indywidualnym numerem referencyjnym.
 8. Kupujący za pomocą Serwisu przekaże Dostawcy informację, który Przedmiot oznaczony indywidualnym numerem referencyjnym i za jaką cenę chce zakupić.
 9. Dostawca przeprowadzi aukcję na dany Przedmiot, oferując cenę podaną przez Kupującego. Każda złożona oferta jest wiążąca, w trakcie trwania aukcji możemy podnieść kwotę oferowaną za Przedmiot, ale nie ma możliwość zmniejszyć już złożonej oferty. Prosimy o rozważne składanie ofert.
 10. O wyniku aukcji Kupujący zostanie powiadomiony przez Dostawcę natychmiast po ostatecznym rozstrzygnięciu aukcji. Wydanie pojazdu następuje do 30 dni roboczych od terminu zakończenia aukcji, jeżeli po tym czasie pojazd nie zostanie wydany jest to jednoznaczne z odstąpieniem od umowy przez właściciela pojazdu.
 11. Po przyznaniu Przedmiotu wylicytowanego na rzecz Kupującego, w terminie do 30 dni roboczych od zakończenia aukcji. Dostawca prześle drogą mailową informację o opłatach za Przedmiot oraz poprosi o wskazanie danych potrzebnych do wystawienia faktury oraz przesłanie dokumentów potrzebnych do wykonania odprawy celnej na granicy.
 12. Kupujący zobowiązuje się do dokonania opłaty za przyznany mu przedmiot w terminie 3 dni roboczych.
 13. W przypadku nieopłacenia i nieodebrania zakupionego Przedmiotu przez Kupującego w terminie oznaczonym przez Dostawcę, Kupujący wyraża zgodę na zapłacenie kar umownych w następujących wysokościach;
  1. 1% wartości brutto zakupionego Przedmiotu, za każdy dzień zwłoki w płatnościach, licząc od daty przyznania pojazdu.
  2. 30 CHF opłaty parkingowej za każdy dodatkowy dzień przetrzymywania Przedmiotu nieodebranego przez Kupującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
  3. Za nieopłacenie i nieodebranie zakupionego Przedmiotu przez Kupującego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury pro-forma, umowa wiążąca Kupującego i Dostawcę zostaje rozwiązania bez dodatkowych wezwań, a Kupujący traci prawo do odbioru Przedmiotu i wyraża zgodę na obciążenie go karą w wysokości 2.000 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwa tysiące) oraz 900 CHF (słownie franków szwajcarskich: dziewięćset) za 30 dniowe parkowanie – łącznie 2.900 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwa tysiące dziewięćset).
  4. W przypadku nieopłacenia i nieodebrania Przedmiotu przez Kupującego oprócz kary umownej, zlikwidowane zostanie jego konto użytkownika co uniemożliwi takiemu Kupującemu dalszą aktywność w Serwisie.
 14. Ustalenia pkt. 12 podpunkty a, b, c dotyczą Przedmiotów wartości 0-15.000 CHF. Warunki zakupu, zapłaty i odbioru Przedmiotów o wartości większej niż 15.000 CHF zostaną ustalone indywidualnie.
 15. Wydanie Przedmiotu ma miejsce pod wskazanym przez Kupującego adresem lub w siedzibie Dostawcy.
 16. Do obliczenia kosztów opłat, prowizji i transportu służy kalkulator dostępny w serwisie.
 17. Warunkiem bezwarunkowym do wydania Kupującemu Przedmiotu oraz dokumentów związanych z Przedmiotem jest spełnienie wszystkich zobowiązań finansowych przez Kupującego na rzecz Dostawcy. Jednocześnie Dostawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia niezbędnych dokumentów ( dowód rejestracyjny, odprawa celna) w czasie do 30 dni od odbioru pojazdu.
 18. Ubezpieczyciel nie odpowiada za pojazdy wystawione na aukcji w tym również za zdjęcia i opis.
 19. Ubezpieczyciel zastrzega sobie, że stan pojazdu w momencie odbioru z placu aukcyjnego może być różny od stanu pojazdu z momentu oględzin.
 20. Elementy akcesoryjne jak dodatkowe uchwyty nawigacyjne, foteliki dla dzieci, zestawy głośnomówiące, bagażniki dachowe, a także dywaniki podłogowe, zestawy naprawcze oraz dojazdowe, nie stanowią przedmiotu licytacji.
 21. Poprzedni właściciel pojazdu ma prawo doprowadzić pojazd do stanu fabrycznego (jeśli dokonał wcześniej modyfikacji) i nie musi być to opisane na aukcji.
 22. Ubezpieczyciel ma prawo wydać pojazd tylko z jednym kompletem kluczy.
 23. Wszystkie spory wynikające z realizacji postanowień powyższych warunków korzystania z serwisu, Dostawca i Kupujący zobowiązują się do rozstrzygania na drodze negocjacji. Każda reklamacja złożona pisemnie na adres firmy: MOTO-SWISS S.C, ul. Zielona 52, 97-200 Tomaszów Maz, NIP: 773-249-23-25 zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentu.
 24. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 25. Rejestrując się jako użytkownik serwisu www.moto-swiss.com Kupujący akceptuje powyższe Warunki korzystania z serwisu.